AUTODOC Shop AUTODOC Partners AUTODOC Club Nytt AUTODOC Ads
Favoriter

Allmänna regler och villkor för AUTODOC ADS

Allmänna bestämmelser, Autodocs tjänster

 • AUTODOC AG, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin ("Autodoc") driver och tillhandahåller plattformen AUTODOC ADS ("plattform") under domänen undefined som du kan använda inom ramarna för följande användarvillkor ("Användarvillkor"). Fysiska och juridiska personer ("användare") kan använda plattformen.

  Genom att registrera dig på eller använda dig av plattformen bekräftar du att du är införstådd med tillämpningen av användarvillkoren. Om du inte godkänner användarvillkoren får du inte använda plattformen.

 • Plattformen används för publicering av annonser med erbjudna och önskade produkter eller tjänster ("annonser") samt för att underlätta interaktion mellan leverantörer och intressenter av de marknadsförda produkterna och tjänsterna. Autodoc är varken leverantör eller skapare av de publicerade annonserna.

 • På plattformen får såväl produkter som tjänster annonseras ut.

 • Via plattformen kan användare, i egenskap av annonsörer, skapa och publicera annonser bestående av texter och bilder samt, i egenskap av intressenter, visa andra användares publicerade annonser.

 • Användare kan, om så önskas, även skicka elektroniska meddelanden till varandra via plattformen.

Registrering och användarkonto

 • För att kunna använda alla funktioner på plattformen, och i synnerhet kunna publicera annonser, visa andra användares specifika kontaktuppgifter och utbyta elektroniska meddelanden med andra, krävs att användaren först registrerar sig. Detta är kostnadsfritt.

 • Endast myndiga privatpersoner med rättskapacitet att ingå kontrakt (dvs inte exempelvis familjer eller gifta par), juridiska personer och privata företag kan registrera sig.

  När du skapar ett konto åt ett företag garanterar du att du har rätt att företräda företaget.

 • Användaren får inte vidarebefordra sina inloggningsuppgifter och därmed ge tredje part tillgång till kontot. Användaren är skyldig att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga samt skydda dem från åtkomst av tredje part.

 • Användarkontot kan inte överlåtas till andra eller ärvas.

 • Användare som redan har ett konto på https://www.autodoc.de/ eller https://club.autodoc.de/ behöver inte registrera sig separat på plattformen radannonser.autodoc.se . Inloggningsuppgifterna till https://www.autodoc.de/ eller https://club.autodoc.de/ kan automatiskt användas som inloggningsuppgifter genom "Enkel inloggning" på radannonser.autodoc.se .

  Användare som registrerar sig på plattformen utan att ha ett konto på https://www.autodoc.de/ eller https://club.autodoc.de/ skapar automatiskt konton med samma inloggningsuppgifter på dessa webbplatser också med hjälp av "Enkel inloggning".

Användning av plattformen

 • Användaren skapar ett personligt användarkonto. Vid registreringen upprättas ett användaravtal mellan Autodoc och användaren ("användaravtal").

  För användare som redan har ett konto på https://www.autodoc.de/ ingås användaravtalet vid den första inloggningen på plattformen genom "Enkel inloggning". Användaravtalet handlar om plattformen som Autodoc tillhandahåller.

 • Efter registreringen ger Autodoc användaren tillgång till plattformen via ett användarkonto som denne loggar in på med sina inloggningsuppgifter. Användaren måste hålla inloggningsuppgifterna hemliga och informera Autodoc omedelbart om någon obehörig fått åtkomst till uppgifterna.

 • Registrering under olika användarnamn, liksom förnyad registrering efter avstängning från plattformen, är inte tillåtet.

 • Användaren förbinder sig att undvika aktiviteter som kan hota säkerheten på Autodocs plattform, inte samla in eller sprida någon information eller data som kan påverka plattformens programvara och inte överföra virus, trojaner eller andra skadliga program.

Regler för publicering av annonser

 • Efter att ha registrerat sig på plattformen kan användaren skapa och publicera sina egna annonser gratis.

 • Annonsuppgifter lagras alltid elektroniskt. I den mån det är möjligt kan användaren, i samband med publicering på plattformen, kontrollera och redigera annonsens innehåll samt vissa parametrar (förhandsvisning).

 • De annonser som användaren publicerar på plattformen är synliga för alla plattformens användare.

 • Användaren är förpliktigad att placera varje annons under lämplig kategori AUTODOC ADS samt beskriva innehållet i sina annonser sanningsenligt och inkludera alla relevanta funktioner och egenskaper (till exempel produktens skick: ny eller begagnad) i skriftlig form och helst även med tydliga bilder.

 • Användaren är skyldig att, i samband med skapandet av en annons, ange om erbjudandet publiceras för privata ändamål eller är kopplad till kommersiell verksamhet, som anställd eller egenföretagare.

 • Användare som använder plattformen i samband med kommersiell verksamhet eller för andra affärsrelaterade ändamål omfattas av specifika rättsliga krav.

  De är förpliktigade att uppfylla lagstadgad informationsskyldighet och måste, mer specifikt, tillhandahålla fullständig och juridiskt tillfredsställande information om leverantörens identitet.

  Autodoc tar inget ansvar för att informationen är korrekt och fullständig.

 • Upphovsrätten till publicerade annonser tillhör respektive användare. Användaren ger dock Autodoc rätten att publicera annonsen på sin plattform så att den är öppet tillgänglig på webbplatsen.

  Autodoc förbehåller sig rätten att flytta annonser inom plattformen samt genomföra tekniska ändringar.

Förbjudet innehåll och beteende, ansvar för annonser

 • Ansvaret för all information och data samt alla texter, bilder, foton och annat innehåll och material i annonsen ("innehåll") som skapas, sparas eller publiceras av användaren i samband med användning av plattformen ligger uteslutande och utan begränsningar hos personen som innehållet kommer ifrån.

 • I samband med publicering av en annons, eller i ett relaterat sammanhang, får användaren varken direkt eller indirekt:

  • bryta mot lagstadgade bestämmelser, dessa användarvillkor, tredje parts rättigheter, i synnerhet upphovsrätt, föreskrifter kring varumärken och konkurrens, patent, affärshemligheter och personliga rättigheter (till exempel rätten till egen bild) eller vanligt folkvett

  • skapa, spara och/eller publicera bilder, foton, text, data, länkar eller annat innehåll som enligt gällande lagstadgad reglering eller enligt Autodocs uppfattning kan anses vara olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, förtalande, förolämpande eller stötande, vulgärt, obscent, uppmanar till hat, är rasistiskt eller på annat sätt är förkastligt eller som kan skada minderåriga på något sätt, särskilt pornografiskt eller våldsförhärligande innehåll eller annat som kan påverka minderåriga negativt.

  • publicera innehåll som innehåller falsk information eller på annat sätt är vilseledande

  • skapa, spara och/eller publicera innehåll som personen i fråga inte har rätt att dela eller publicera

  • spara och/eller publicera material som innehåller programvaruvirus eller annan information, filer eller program som skapats för eller kan användas för att störa, förstöra eller begränsa funktionen hos mjukvara, hårdvara eller telekommunikationsenheter.

Användarens skyldigheter

 • Användaren är skyldig att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registrering på plattformen. Användaren är skyldig att omedelbart uppdatera information som ändras efter registreringen.

  Användaren accepterar att denne, i egenskap av ägare till ett användarkonto, är fullt ansvarig för alla aktiviteter på kontot. Om användaren gett en annan person, exempelvis en minderårig utan en förälders eller vårdnadshavares samtycke, tillåtelse att använda dennes användarkonto accepterar användaren att han eller hon är fullt ansvarig för den personens handlingar, åtkomst, användning av plattformen samt konsekvenserna av alla typer av missbruk.

 • Användaren måste säkerställa att annonserna denne publicerar inte kränker tredje parts rättigheter (till exempel upphovsrätt, sekretess eller konkurrenslagstiftning).

 • Användaren måste omedelbart informera Autodoc i händelse av missbruk av kontot liksom andra överträdelser av säkerhetsbestämmelser. Användaren är skyldig att kompensera Autodoc för skador som uppstår till följd av en sådan händelse.

 • Användaren är förpliktigad att inte agera på ett sätt som kan påverka eller begränsa plattformens funktionella kapacitet (till exempel på grund av skadlig programvara eller andra skript). Detta gäller särskilt programvara av typen "robot", "spider" eller "offline-läsare" som automatiskt genererar användarförfrågningar på internet.

 • Användaren bör inte heller modifiera, skriva över, kopiera eller distribuera områden på webbplatsen som Autodoc tillhandahåller. Särskilt inte genom att kringgå tekniska säkerhetsåtgärder mot till exempel nedladdning.

Borttagning av annonser

 • Autodoc har rätt att radera alla eller enstaka annonser en användare publicerat på plattformen eller förhindra att de publiceras om det finns specifika indikationer på att annonsen bryter mot dessa användarvillkor eller lagen eller att användaren avsiktligt brutit mot andra överenskomna skyldigheter. Autodoc har rätt att varna och/eller tillfälligt eller permanent stänga av en användare från plattformen.

 • Autodoc förbehåller sig rätten att inte publicera eller ta bort annonser från plattformen om det finns konkreta bevis för att produkten inte är fritt försäljningsbar eller att erbjudandet på annat sätt är olagligt eller om det finns anledning att tro att annonsen publicerades eller skulle publiceras i skadliga syften.

 • Autodoc har rätt att helt eller delvis begränsa eller till och med avsluta sina tjänster (plattformens tillgänglighet) samt skjuta upp publiceringen av annonser om detta är nödvändigt för att kunna genomföra tekniska åtgärder.

Uppsägning av medlemskap och blockering av användarkonton

 • Användaravtalet ingås på obestämd tid.

 • Användaren kan säga upp avtalet när som helst utan tidsfrist.

 • Autodoc kan säga upp användaravtalet med två veckors tidsfrist. Rätten att säga upp användaravtalet utan tidsfrist om viktiga skäl föreligger påverkas inte.

  Autodoc kan säga upp användaravtalet utan tidsfrist om:

  - användaren tillhandahållit falsk eller ofullständig information i samband med registreringen

  - användaren upprepade gånger brutit mot andra avtalsregler och trots varningar från Autodoc.

 • Om Autodoc sagt upp avtalet har användaren ingen rätt att skapa ett nytt konto, inte ens under annat namn eller beteckning.

 • Varje uppsägning måste tas emot skriftligen. Uppsägningar via e-post räknas som skriftliga.

 • Autodoc har rätt att helt eller delvis blockera en användare från att använda plattformen utan förvarning om det finns anledning att tro att användaren brutit mot användarvillkoren eller om sådan blockering krävs enligt lag eller är nödvändig för att kunna klargöra om en överträdelse ägt rum.

 • När användaravtalet avslutas kommer alla användarens aktiva annonser att tas bort från plattformen och användarkontot kommer att inaktiveras. Den efterföljande raderingen av data omfattar inte uppgifter som Autodoc är skyldig att spara enligt lag eller har rätt att lagra.

Autodocs ansvar

 • Användaren har ingen rätt till skadestånd från Autodoc, om inte annat anges nedan.

  Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller även Autodocs juridiska ombud och tjänsteleverantörer om användaren gör anspråk på dem, såvida inte representanten eller tjänsteleverantören agerat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet.

 • Ovanstående ansvarsfriskrivning gäller inte: (i de fall där ansvaret inte kan uteslutas eller begränsas av tillämpliga lagar, särskilt i samband med lagar om produktansvar

  (i fall av avsiktlig eller grov vårdslöshet (i fall där vårdslöshet leder till skada för hälsa, kropp eller liv (i fall där betydande avtalsförpliktelser inte uppfylls (e) i fall av bedrägeri (f) i fall av underlåtenhet att uppfylla en garanti.

 • Autodoc har inget inflytande på designen eller innehållet i användarnas annonser. Därför tar Autodoc uttryckligen avstånd från allt innehåll i annonserna på plattformen.

 • Huruvida annonserna är korrekta, lagliga eller fullständiga kontrolleras inte av Autodoc.

  Autodoc tar inget ansvar för att annonsernas innehåll är korrekt eller fullständigt och garanterar inte heller kvaliteten, säkerheten eller legitimiteten hos de produkter eller tjänster som olika användare erbjuder.

 • Så länge Autodoc undantas från ansvar gäller detta även företag som är anslutna till Autodoc och att anställda, arbetstagare, representanter, företagsägare och tjänsteleverantörer undantas från personligt ansvar.

Befrielse från ansvar

Användaren förklarar härmed att Autodoc, företag som är kopplade till Autodoc, såväl som anställda, arbetstagare, representanter, aktieägare och ombud för Autodoc och/eller företag som är kopplade till Autodoc inte kommer att hållas ansvariga för krav eller anspråk av något slag som tas upp av tredje part på grund av eller i samband med innehåll som användaren lagrar, publicerar och/eller överför på plattformen eller som tas upp på grund av användningen av plattformen eller på grund av användarens överträdelse av dessa användarvillkor eller av tredje parts rättigheter. Detta inkluderar även advokat- och domstolsavgifter.

I händelse av ett krav från tredje part är användaren skyldig att omedelbart tillhandahålla korrekt och fullständig information så att ärendet kan granskas och anspråk bestridas. Rätten att friskrivas från ansvar gäller inte i fall där användaren inte är ansvarig för brott mot lagen.

Autodocs varumärken och upphovsrätt

Användaren accepterar att alla rättigheter relaterade till varumärken, patent, upphovsrätt eller licenser eller andra rättigheter eller jämförbara rättigheter exklusivt tillhör Autodoc och kommer inte använda dessa eller ta bort Autodocs egna märken eller loggor utan att ha fått ett uttryckligt, skriftligt tillstånd till detta på förhand.

Specifikt får användaren inte använda Autodocs varumärke eller kopiera, modifiera, demontera, återanvända programvara eller källkod eller försöka skaffa sig kunskap om källkoden eller sälja, överföra eller licensiera någon annan programvara eller källkod eller överföra eller göra anspråk på några rättigheter i programvaran/källkoden. Ovanstående omfattar inte användarens eget innehåll för att klargöra detta.

Sekretess

Användningen av plattformen är frivillig. Användning av plattformen radannonser.autodoc.se med alla dess funktioner är dock inte möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter och det är inte möjligt att använda den anonymt.

Autodoc kommer att följa relevanta tillämpliga sekretessregler. Du hittar mer information om omfattningen och syftet med lagringen, bearbetningen och användningen av nödvändig personlig information i sekretessreglerna på https://www.autodoc.se/services/integritetspolicy.

Ändringar av användarvillkor och avslutande av tjänster

 • Den version av användarvillkoren som är giltig när användaren och Autodoc ingår användaravtalet är en del av detta avtal.

  Den senaste versionen av användarvillkoren finns tillgänglig och kan när som helst läsas på Autodocs webbplats under radannonser.autodoc.se. Autodoc har rätt att genomföra ändringar och anpassningar på plattformen och därmed även i användarvillkoren med verkan för framtiden.

  Autodoc kommer att meddela användaren skriftligen, till exempel via e-post, fyra veckor innan de planerade ändringarna av användarvillkoren träder i kraft.

  Om användaren inte motsätter sig ändringarna under denna tidsfrist, eller om användaren accepterar ändringarna uttryckligen eller genom aktiv användning av tjänsterna, kommer ändringarna att träda i kraft i den nya versionen.

  Om användaren motsätter sig ändringarna skriftligen under tidsfristen, till exempel i ett e-postmeddelande, förblir de aktuella användarvillkoren giltiga. Användarens och Autodocs rätt att säga upp avtalet förblir oförändrad.

 • Autodoc har även rätt att avsluta sina tjänster (tillhandahållandet av plattformen) så länge uppsägningsfristen på två veckor följs.

Lösning av tvister online: Information enligt art. 14 avs. 1 VO 2013/524/EU om tvistlösning vid konsumenttvister

Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Autodoc vill inte och är inte skyldigt att delta i tvistlösningsprocesser.

Skiljeförfaranden vid konsumenttvister: Information enligt 36 § i den tyska lagen om alternativ tvistlösning i konsumentfrågor

Autodoc deltar inte i tvistlösningsförfaranden som organiseras av ett konsumentråd. Vi måste dock enligt lag informera om ett ansvarigt konsumentråd du kan kontakta:

Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, telefonnummer: 07851 / 795 79 40, fax: 07851 / 795 79 41, e-post: mail@verbraucher-schlichter.de, webbplats: www.verbraucher-schlichter.de.

Slutgiltiga bestämmelser

 • Så länge användaren är ett företag (i enlighet med avsnitt 14 i den tyska civillagen) gäller lagarna i Tyskland. Tillämpning av FN:s lag om internationella köp (CISG) är utesluten.

  För konsumenter gäller detta endast om de tillämpliga lagarna (såsom konsumentskyddsbestämmelser) i det land där konsumenten normalt bor inte inför något annat förfarande.

 • Den enda plats för tvister från eller i samband med detta avtal som kan komma i fråga är Berlin, förutsatt att parterna i avtalet är handlare eller att du inte har någon allmän jurisdiktion i Tyskland eller något annat EU-land eller att du flyttade till din permanenta bostad utomlands efter att dessa användarvillkor trädde i kraft eller att din bostadsort eller vanliga uppehållsort är okänd vid tidpunkten för de rättsliga åtgärderna.

 • Om en eller flera bestämmelser i användarvillkoren är eller blir juridiskt ogiltiga eller inte verkställbara ska detta inte påverka de återstående bestämmelserna i användarvillkoren. De ogiltiga bestämmelserna ersätts av lagliga bestämmelser så länge dessa finns.

Information om ångerrätt

 • Konsumenten har ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, där konsumenten är en fysisk person som ingår ett juridiskt bindande avtal för ändamål som inte kan betraktas som huvudsakligen professionella eller relaterade till egenföretagande.

 • Du har rätt att säga upp detta avtal skriftligen (per brev, e-post, fax) inom två veckor utan att behöva ange någon orsak.

  Tidsfristen börjar efter att du har fått denna information skriftligen, men inte innan avtalet har ingåtts och inte förrän vi uppfyllt vår skyldighet att informera dig i enlighet med § 312c BGB i förbindelse med avs. 1 och 2 BGB-InfoV i den tyska civillagen.

  För detta ändamål kan du använda bifogat återkallelseformulär, men det är inte obligatoriskt. Du kan också fylla i återkallelseformuläret elektroniskt på vår webbplats radannonser.autodoc.se och returnera det (till exempel via e-post till info@autodoc.de).

  Om du tillämpar detta alternativ kommer vi att skicka en omedelbar bekräftelse på att vi mottagit återkallelsen (till exempel via e-post).

  För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ett meddelande om att du vill utöva ångerrätten innan tidsfristen löper ut. Återkallelsen ska skickas till:


  AUTODOC AG


  Josef-Orlopp-Straße 55


  10365 Berlin, Tyskland


  Telefonnummer: +493022026998


  Fax: 030 208 478 250


  Е-post: info@autodoc.de


 • Konsekvenser av återkallelse

  När avtalet återkallats måste båda parter ersätta den andra för mottagna tjänster och eventuellt härledda vinster. Detta inkluderar även ränta.

  Om du inte kan ersätta de mottagna förmånerna helt eller delvis, eller bara i skadat tillstånd, måste du erbjuda en kompensation av motsvarande värde. Detta kan innebära att du fortfarande måste betala i enlighet med de överenskomna skyldigheterna fram till återkallelsen.

  Betalningsskyldigheter måste uppfyllas inom 30 dagar. Tidsfristen för dig börjar när du skickar återkallelsen till oss och för oss när vi tagit emot den.

  För återbetalning från oss till dig använder vi oss av samma betalningsmetod som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inget annat uttryckligen avtalats med dig. Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter på grund av dessa återbetalningar.

 • Särskilda anmärkningar

  Din ångerrätt upphör att gälla i förtid om avtalet fullgjorts av båda parter på din uttryckliga begäran innan du utnyttjat ångerrätten.

 • Exempel på återkallelseformulär

  Fyll i det här formuläret och skicka det till oss om du vill återkalla avtalet.

  — Slut på information om ångerrätten —

  Kontraktets originalspråk är tyska.